Hybride scheiding

De Raad van State heeft op 30 juni 2021 uitspraak gedaan in de zaak die huurdersvereniging Arcade heeft aangespannen tegen de Autoriteit woningcorporaties over de scheiding van de diensten van Woonstichting De Key. Alle woningcorporaties zijn vanaf 2018 wettelijk verplicht hun kerntaken, de diensten van algemeen economisch belang (DAEB), te scheiden van hun commerciële activiteiten (niet-DAEB). Woonstichting De Key heeft gekozen voor een hybride scheiding: een combinatie van een administratieve en juridische scheiding. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hiervoor in 2017 goedkeuring verleend aan Woonstichting De Key. De Raad van State heeft op 30 juni 2021 bepaald dat de hybride scheiding, zoals Woonstichting De Key deze heeft doorgevoerd, een wettelijke grondslag heeft in de Woningwet en dus wettelijk is toegestaan. Tegelijk heeft de Raad van State bepaald dat bij deze invulling van de hybride scheiding wél een instemmingsrecht bestaat voor de huurdersorganisatie. De minister moet een nieuw besluit nemen met inachtneming van deze uitspraak.

 

Lees hier het volledige bericht van de Autoriteit woningcorporaties.

Duidelijkheid statutenwijziging

De Raad van State heeft op 30 juni 2021 ook uitspraak gedaan over de statutenwijziging van Woonstichting De Key. De Raad van State oordeelt “dat de minister de door de Woonstichting verzochte statutenwijziging op een juiste wijze heeft getoetst aan de wettelijke vereisten en op goede gronden zijn goedkeuring heeft verleend. […] Dat de Woonstichting zich in het bijzonder richt op een bepaalde doelgroep is niet in strijd met de Woningwet en maakt van de Woonstichting bovendien geen categorale instelling

 

Deze uitspraak biedt duidelijkheid aan de minister, de Autoriteit woningcorporaties, onze huurdersorganisatie Arcade en aan ons. Deze zaak liep al een aantal jaren en het is in het belang van alle betrokkenen om deze af te sluiten.

 

Nu er duidelijkheid is van de Raad van State hopen we verder te werken aan het herstel van de relatie met onze huurdersvereniging Arcade.

Deel dit artikel: